วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสะอาด 4Rความหมายของเทคโนโลยีสะอาด
เทคโนโลยีสะอาด เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่นำมาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ หรือการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ เช่น 4 R (Reuse, Repair, Reduce, Recycle) เป็นต้น
4R 
4R เป็นแนวทางหนึ่งที่มีส่วนช่วยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ 4R ประกอบด้วย

Reuse การใช้ใหม่ หรือใช้ซ้ำ หมายถึง การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่หลายครั้ง ๆ เช่น เสื้อที่คับและใส่ไม่ได้แล้วนำไปให้น้องใส่ได้ ใช้ถุงกระดาษซ้ำหลาย ๆ ครั้ง เป็นต้น

Repair การซ่อมแซมใช้ใหม่ หมายถึง การนำวัสดุที่เสียหายมาซ่อมใช้ใหม่ เช่น เสื้อ โต๊ะ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น

Reduce การลดการใช้ หมายถึง การลดการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และทรัพยากร เพื่อให้เกิดของเสียน้อย
ที่สุด เช่น การนำถุงผ้าหรือตะกร้า มาใช้ใส่ของแทนถุงพลาสติก เป็นต้น

Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ หมายถึง การนำสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ เศษอาหาร กลับมาผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
ที่มา http://thanyawee22.wordpress.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น